Auteursrechten

Je hebt op Dichters.nl de mogelijkheid om onbeperkt gedichten te maken / in te sturen over onderwerpen in de breedste zin. Je kunt zowel nieuw gemaakte gedichten als al eerder gemaakte gedichten insturen voor plaatsing op de website. Kies de optie / pagina ‘Gedicht maken / plaatsen’ om je gedicht in te sturen, of om eerst een gedicht te creëren / schrijven en het gedicht aansluitend of juist op een later moment in te sturen.

Je kunt alleen gedichten op Dichters.nl plaatsen die (i) aan de plaatsingsregels voldoen en die je (ii) bovendien zélf hebt gemaakt / geschreven (‘eigen gedichten’) en waarvan de auteursrechten bij jou liggen. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om gedichten van andere (levende of niet meer levende) personen over te nemen / te plaatsen op deze website, zowel niet onder je eigen naam als onder een andere naam.

Bij elk gedicht dat je naar de redactie instuurt voor plaatsing of voor gewijzigde plaatsing op de website, verklaar je expliciet en ondubbelzinnig dat je het betreffende gedicht zélf hebt geschreven en dat de auteursrechten bij jou liggen. Door je gedicht ter plaatsing in te sturen naar de redactie verklaar je bovendien dat je gedicht op deze website ‘Dichters.nl’ (en alleen op deze website) getoond mag worden, tenzij door jou anders besloten. Je kunt je gedicht bovendien na plaatsing nog wijzigen, maar ook te allen tijde weer verwijderen via de pagina ‘Mijn gedichten’ onder je account. Je houdt dus zelf de zeggenschap over je gedichten en blijft zelf volledig auteursrechthebbende ten aanzien van je gedichten.

Dichters.nl behoudt zich het recht voor om je ingezonden gedichten niet te plaatsen als deze niet aan de plaatsingsregels voldoen. In dat geval wordt je meestal de mogelijkheid geboden om wijzigingen aan te brengen in je gedicht. In geval van (gebleken) schending ten aanzien van de auteursrechten van een gedicht, zal je gedicht direct van de website worden verwijderd. Dichters.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om in dat geval je account op te schorten of volledig te verwijderen, en om je ook in de toekomst te weren voor het gebruik van de website.

Tot slot nog een belangrijke opmerking

Het is nadrukkelijk niet toegestaan om door anderen op Dichters.nl gepubliceerde gedichten (direct of indirect) te verveelvoudigen (in de breedste zin), en deze bijvoorbeeld over te nemen op eigen websites of andere websites (van derden), of om deze over te nemen in gedrukte media. Ook niet wanneer gebruik wordt gemaakt van een bronvermelding of verwijzing naar deze website. Voornoemde ongevraagde overnames van gedichten worden gezien als een schending van de auteursrechten, waarbij elk ongevraagd overgenomen gedicht moet worden gezien als een op zichzelf staande schending (met alle rechtsgevolgen van dien).