Algemene Voorwaarden

01 maart 2012:

Onderstaande gebruikersvoorwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de gehele website van Dichters.nl en het bezoeken en/of het gebruiken daarvan. De Dichters.nl website wordt gevoerd onder de hoofddomein Dichters.nl en alle andere neven- en subdomeinen.

Zowel bezoekers als gebruikers van de website van Dichters.nl verklaren zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid

Bezoeker: Een ieder die deze website (of pagina’s of onderdelen daarvan) op enigerlei wijze, op enig moment in de tijd ten minste één keer bezoekt of heeft bezocht. Om te kwalificeren als bezoeker doet het aantal keren dat, of het moment in de tijd waarop, een bezoek aan de website is gebracht niet ter zake.

Gebruiker: Iedere bezoeker van deze website die op enigerlei wijze, op enig moment in de tijd gebruik maakt van deze website. Er is sprake van gebruik als of vanaf het moment dat de website niets slechts meer wordt bekeken en gelezen. Er is onder meer (maar niet uitsluitend) sprake van gebruik van deze website als men een account aanmaakt en zich registreert, een formulier wordt ingevuld of wanneer anderszins gegevens worden verstrekt aan Dichters.nl, of als men een (concept voor een) gedicht maakt, instuurt of plaatst op deze website.

Dichters.nl: De houder van deze website. De website van Dichters.nl wordt gevoerd onder de hoofddomein Dichters.nl. Daarnaast kent deze website andere, gekoppelde neven- en subdomeinen die ook bij deze website horen en naar deze website leiden. Dichters.nl is een handelsnaam van “Just Webdevelopment” ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56337337.

Website: Deze website van Dichters.nl, met alle inhoud, content, teksten, afbeeldingen, video’s, applicaties en alle databases, programmatuur, scripts en broncodes, alsmede alle overige niet hiervoor genoemde zaken of onderdelen die de website in zijn totaliteit (mogelijk) maken. In dit verband vallen in het bijzonder alle gedichten, informatie over de gedichten en door gebruikers geplaatste content in algemene zin onder de definitie van deze website.

Account: Een door een gebruiker aangemaakt (besloten) profiel op deze website waarin de gebruiker onder meer zijn gegevens en eventuele gemaakte gedichten kan beheren en waarin hij diverse account- en website instellingen kan wijzigen. Een account kan worden aangemaakt door het registratieformulier op deze website in te vullen en te verzenden naar Dichters.nl.

Formulier: Een door een gebruiker ingevulde (en eventueel naar Dichters.nl verzonden) lijst met (persoons)gegevens op deze website.

Gedicht: Een (door een gebruiker) in het verleden, heden of in de toekomst opgestelde tekst, waarbij de vorm van de tekst bijzondere aandacht heeft en waarbij meestal in meer of mindere mate sprake is van rijm en gebruik van rijmschema’s.

Inzending: Een door een gebruiker (naar zijn goeddunken) opgesteld gedicht dat ter goedkeuring naar Dichters.nl is verzonden via deze website, met als doel het gedicht geplaatst te krijgen op deze website.

Plaatsing: Een door een gebruiker naar Dichters.nl ingezonden gedicht dat is goedgekeurd door Dichters.nl, vanaf dat moment is weergegeven op deze website en kan worden gelezen door alle bezoekers en gebruikers van deze website.

Dag: een dag van de kalender. Dagen van het weekend en/of feestdagen zijn inbegrepen wanneer deze binnen een bedoelde termijn vallen.

Algemene Voorwaarden: Het onderhavige document, waarin de (rechts)betrekkingen tussen Dichters.nl en bezoekers en gebruikers nader uiteengezet worden. De Algemene Voorwaarden dienen om bezoekers en/of gebruikers van deze website te informeren over de rechten en plichten die zij hebben en die Dichters.nl heeft, en dienen om de mogelijke en/of veel voorkomende situaties en/of betrekkingen die zich tussen Dichters.nl en bezoekers en gebruikers (kunnen) voordoen te beschrijven. Als bezoeker en meer in het bijzonder als gebruiker van deze website verklaar je bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden.

Privacyverklaring: In deze verklaring heeft Dichters.nl voor je op een rij gezet hoe zij omgaat met je gegevens en privacy. Je kunt hierin lezen welke gegevens wij van je verwerken en welke invloed je daar zelf op kunt uitoefenen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de Privacyverklaring van Dichters.nl.

Disclaimer: Een document (ter vrijwaring) van Dichters.nl waarin aansprakelijkheden in bepaalde situaties of gevallen door Dichters.nl worden beperkt of worden afgewezen. Door deze website te bezoeken of te gebruiken (in de ruimste zin), verklaar je kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de Disclaimer van Dichters.nl.

Artikel 2. Accounts en gebruik daarvan

2.1 Het is de gebruiker slechts toegestaan een account aan te maken als natuurlijk persoon en alleen ten behoeve van zijn eigen persoon.

2.2 De gebruiker is niet alleen een natuurlijk persoon, maar handelt ook op persoonlijke titel en niet vanuit een rechtspersoon.

2.3 Een account mag niet worden gedeeld met andere personen, zowel voor wat betreft de tenaamstelling als het feitelijke gebruik.

2.4 Het is niet toegestaan om een account over te dragen aan een derde. Als een gebruiker zijn account wenst te verwijderen dan wordt hij verzocht contact op te nemen met Dichters.nl.

2.5 De gebruiker (één persoon) mag slechts één account in gebruik hebben.

2.6 De uniciteit van het account is gelegen in het e-mailadres; elk account op de website van Dichters.nl is geregistreerd onder een ander e-mailadres. De gebruiker kan geen account aanmaken onder een reeds in de database voorkomend e-mailadres. Per account wordt ook een uniek accountnummer afgegeven. Het accountnummer wordt aan de gebruiker kenbaar gemaakt na het aanmaken van zijn account en is tevens te vinden onder zijn account.

2.7 Accountgerelateerde gegevens mogen niet worden gedistribueerd en gepubliceerd (niet online, maar ook niet offline). De gebruiker dient alle gegevens in eigen beheer te houden. Hieronder worden niet verstaan de door de gebruiker zelf opgestelde gedichten.

2.8 Het aanmaken, gebruiken en beheren van (een account op) deze website is gratis. Voor aanvullende diensten kan Dichters.nl (zoals in dat geval ter plekke aangegeven) een vergoeding vragen, zulks alleen met en na de uitdrukkelijke instemming van de gebruiker.

2.9 De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het beheer van zijn (persoons)gegevens die hij eerder bij het aanmaken van zijn account zelf heeft opgegeven. De gebruiker is er voor verantwoordelijk dat Dichters.nl over de juiste (persoons)gegevens van hem beschikt en zal deze, wanneer zich hierin wijzigingen voordoen, binnen 30 dagen wijzigen via zijn account op de website van Dichters.nl.

Artikel 3. Algemeen gebruik van de website

3.1 De gebruiker zal deze website op een deugdelijke manier gebruiken, zoals van een gebruiker van een website in algemene zin mag worden verwacht, zodanig dat hij Dichters.nl, zichzelf en andere bezoekers en gebruikers van deze website niet tot last is en geen schade berokkent aan deze website.

3.2 Dichters.nl kan geheel naar eigen goeddunken en zonder opgave van reden aan de gebruiker tijdelijk het account van de gebruiker deactiveren, of in het geheel verwijderen. Dit wanneer volgens Dichters.nl sprake is van fraude, wangedrag, wanbeleid, ondeugdelijk gedrag, schending van auteursrechten of wanneer de gebruiker zich niet houdt aan een of meerdere (onderdelen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of aan de van toepassing zijnde wetgeving.

3.3 Dichters.nl kan de gebruiker een of meerdere waarschuwingen geven om een maatregel zoals in het vorige lid bedoeld te voorkomen. Hiertoe bestaat echter geen verplichting aan de zijde van Dichters.nl.

Artikel 4. Communicatie en berichten

4.1 Dichters.nl communiceert hoofdzakelijk via e-mail met gebruikers die zich eerder op (een of meerdere plekken op) haar website hebben ingeschreven. Daarnaast kan Dichters.nl ook langs andere wegen communiceren met gebruikers van haar website, onder meer via de post, telefonisch of via SMS.

4.2 De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het beheer van zijn inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) die hij eerder bij het aanmaken van zijn account zelf heeft opgegeven. Wanneer het e-mailadres dat de gebruiker voor zijn account op deze website gebruikt is gewijzigd, zal de gebruiker binnen 30 dagen nadat deze wijziging heeft plaatsgevonden zijn e-mailadres aanpassen via het door hem beheerde account op de website van Dichters.nl.

4.3 De gebruiker begrijpt en is akkoord met het gegeven dat Dichters.nl hem berichten kan sturen zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel als hij op een of meerdere plekken op de website (contact)gegevens achterlaat. De berichten die Dichters.nl aan de gebruiker stuurt zijn alleen overeenkomstig het doel waarvoor de gebruiker zijn gegevens achtergelaat op een bepaalde plek op de website van Dichters.nl.

4.4 In de Privacyverklaring van Dichters.nl is uitvoerig uiteengezet hoe Dichters.nl omgaat met je gegevens en welke (e-mail)berichten je als gebruiker kunt ontvangen. Voorts wordt de strekking van de verschillende type berichten geduid en hoe je je als gebruiker kunt uitschrijven voor de verschillende type e-mailberichten. Je vindt deze uiteenzetting onder ‘Type e-mailberichten van Dichters.nl, strekking hiervan en uitschrijfmogelijkheid’ in de Privacyverklaring. De gebruiker verklaart zich expliciet en ondubbelzinnig akkoord met het door Dichters.nl gevoerde e-mailbeleid en het beleid ter zake van andersoortige berichten van Dichters.nl.

Artikel 5. Gebruik, inzending en plaatsing van gedichten

5.1 De gebruiker kan via deze website gedichten opstellen en deze ter goedkeuring inzenden naar Dichters.nl, met als doel deze geplaatst te krijgen op de website. Het is aan Dichters.nl of zij de ingezonden gedichten al dan niet wenst te plaatsen op de website.

5.2 De gebruiker ontvangt bericht op het door hem aan Dichters.nl opgegeven e-mailadres op het moment dat het door hem ingezonden gedicht is geplaatst op de website, of het door hem ingezonden gedicht is afgekeurd voor plaatsing op de website. Zulks alleen als het ontvangen van dit type bericht is geactiveerd op de pagina ‘Mijn instellingen’ onder het account van de gebruiker. De gebruiker kan de actuele status van de door hem ingezonden gedichten doorlopend inzien onder zijn account op de website, in het overzicht ‘Mijn gedichten’.

5.3 Dichters.nl streeft er naar om ingezonden gedichten binnen 28 dagen te plaatsen of af te keuren, maar kan hiertoe door de gebruiker niet verplicht worden gehouden.

5.4 De gebruiker hoeft niet door Dichters.nl geïnformeerd te worden, wanneer Dichters.nl een gedicht niet binnen 28 dagen na inzending daarvan heeft kunnen plaatsen of afkeuren.

5.5 Dichters.nl geeft de gebruiker doorgaans een reden op wanneer een gedicht van de gebruiker wordt afgekeurd voor plaatsing op de website, maar is hiertoe niet verplicht.

5.6 Dichters.nl stelt de gebruiker doorgaans in de gelegenheid een afgekeurd gedicht aan te passen en opnieuw in te zenden voor plaatsing op de website, maar is hiertoe niet verplicht.

5.7 De regels voor het plaatsen van een gedicht zijn door Dichters.nl bekend gemaakt op deze website, onder meer op de pagina waarmee een gedicht kan worden gemaakt of kan worden ingezonden. De gebruiker verklaart bekend en akkoord te zijn met deze plaatsingsregels, alvorens hij een gedicht instuurt naar Dichters.nl.

5.8 Een door de gebruiker ingezonden gedicht kan door Dichters.nl worden afgekeurd voor plaatsing op de website, als het gedicht (nog) niet aan de plaatsingsregels voldoet.

5.9 Het is de gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om gedichten naar Dichters.nl in te zenden die niet van de gebruiker zelf zijn, maar bijvoorbeeld van een medegebruiker van de website of een (bekende of niet bekende) dichter die niet actief is op de website.

5.10 Het is de gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om eigen gedichten die al op deze website zijn geplaatst nogmaals in te zenden naar Dichters.nl, waardoor hetzelfde gedicht mogelijk meerdere keren op de website zou (kunnen) worden geplaatst.

5.11 Onder het in het vorige lid bedoelde vallen eveneens gedichten die een afgeleide zijn van gedichten die al door de gebruiker zijn geplaatst op de website, en die (te) sterk lijken op de gedichten van de gebruiker die al op de website zijn geplaatst.

5.12 Dichters.nl kan te allen tijde en geheel naar eigen inzicht ook op andere gronden dan het in de plaatsingsregels vermelde een gedicht afkeuren voor plaatsing op de website.

5.13 Dichters.nl heeft de mogelijkheid een gedicht dat reeds is afgekeurd en voor een tweede of navolgende keer wordt ingezonden definitief te weren voor plaatsing op de website en/of de gebruiker de mogelijkheid te ontnemen om het betreffende gedicht opnieuw in te zenden, als blijkt dat het gedicht opnieuw niet aan de plaatsingsregels voldoet of om een andere door Dichters.nl vast te stellen reden opnieuw moet worden afgekeurd.

5.14 Dichters.nl heeft de mogelijkheid om geheel naar eigen inzicht, en zonder opgave van reden aan de gebruiker, het account van de gebruiker tijdelijk of permanent te deactiveren, zijn account in het geheel te verwijderen, of de gebruiker de mogelijkheid tot het inzenden van gedichten te ontnemen (met behoud van zijn account), als de gebruiker te frequent, langdurig of stelselmatig gedichten inzendt naar Dichters.nl die niet voldoen aan de plaatsingsregels of om andere redenen moeten worden afgekeurd.

5.15 De gebruiker kan door hem ingezonden gedichten ook na inzending daarvan nog wijzigen of verwijderen via het door hem op de website beheerde account. Zowel wanneer het gedicht nog moet worden gecontroleerd door Dichters.nl als wanneer het gedicht al is geplaatst op de website.

5.16 Ten aanzien van het wijzigen of verwijderen van gedichten als deze al op de website zijn geplaatst, kan en mag Dichters.nl een tijdsbarrière gebruiken. Nadat het door de gebruiker ingezonden gedicht door Dichters.nl is geplaatst kan de gebruiker het gedicht in dat geval voor een (door Dichters.nl) bepaalde periode niet wijzigen of verwijderen, zulks met de bedoeling om Dichters.nl en de redactie logistiek niet onnodig te belasten. De gebruiker dient zich er van te vergewissen dat de door hem ter plaatsing ingezonden gedichten in orde zijn en niet (direct) meer hoeven te worden gewijzigd of te worden verwijderd nadat de gedichten daadwerkelijk op de website zijn geplaatst.

5.17 Dichters.nl biedt de gebruiker de mogelijkheid om zijn gedichten in concept op te slaan onder het door hem op de website beheerde account, mede om het wijzigen en verwijderen van gedichten na plaatsing zoveel mogelijk te voorkomen. De gebruiker kan een concept gedicht op ieder moment bekijken of aanpassen, en kan het door hem gemaakte gedicht op een later moment als nog ter plaatsing inzenden naar Dichters.nl.

5.18 De gebruiker die een gedicht ter plaatsing inzendt naar Dichters.nl is er onder meer (maar niet uitsluitend) mee bekend en akkoord dat wanneer zijn gedicht daadwerkelijk op de website is geplaatst, zijn gedicht kan worden afgedrukt door andere bezoekers of gebruikers van de website, zijn gedicht kan worden beoordeeld (met een cijfer) door andere bezoekers of gebruikers van de website, andere bezoekers of gebruikers kunnen zien hoe zijn gedicht is beoordeeld (bijvoorbeeld het gemiddelde cijfer en het aantal beoordelingen), en zijn gedicht via andere websites kan worden aanbevolen of worden gedeeld, bijvoorbeeld via sociale media websites als Facebook en Twitter.

5.19 Wanneer de gebruiker zijn account op deze website beëindigd of laat beëindigen, gaan in beginsel alle door hem gemaakte, ingezonden, geplaatste, afgekeurde en concept gedichten verloren, tenzij de gebruiker aangeeft dat zijn geplaatste gedichten onverminderd op de website getoond mogen blijven worden. Hiertoe is Dichters.nl echter nimmer verplicht jegens de gebruiker.

Artikel 6. Schade en aansprakelijkheid van Dichters.nl

6.1 Dichters.nl is niet aansprakelijk voor de schade (in de ruimste zin) die de bezoeker of gebruiker via haar website meent te hebben geleden of te zullen lijden.

6.2 Voor zover Dichters.nl wel door de bezoeker of gebruiker aansprakelijk zou worden gesteld is zij slechts aansprakelijk voor de daadwerkelijk door de bezoeker of gebruiker geleden schade.

6.3 Schade zoals bedoeld in het vorige lid zal ten hoogste en alleen zien op of verband houden met de door die bezoeker of gebruiker aan Dichters.nl verrichte betalingen. Financiële schade buiten de door de bezoeker of gebruiker aan Dichters.nl verrichte betalingen, alsmede immateriële schade, alsmede elke andere soort schade, van welke hoogte dan ook, kan geen onderdeel vormen van de schade die de bezoeker of gebruiker heeft geleden of nog zal lijden.

6.4 Schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt door de bezoeker of gebruiker, schriftelijk te worden medegedeeld aan Dichters.nl middels een aangetekende brief.

6.5 Dichters.nl mag de bezoeker of gebruiker per direct weren voor elk (vervolg)bezoek of elk (vervolg)gebruik van haar website, wanneer de bezoeker of gebruiker Dichters.nl aansprakelijk stelt voor schade die hij meent te hebben geleden of te lijden.

6.6 Het weren van de bezoeker of de gebruiker zoals in het vorige lid bedoeld kan onder meer bestaan uit een definitief royement van het door hem beheerde account op de website van Dichters.nl, en/of het opleggen van (deel)blokkades op de website, al dan niet op accountbasis en/of op basis van het IP adres van de bezoeker of gebruiker.

6.7 De gebruiker is er mee bekend dat de gedichten van hem die op Dichters.nl zijn geplaatst en worden weergegeven door alle bezoekers en gebruikers van de website kunnen worden gelezen. Dichters.nl is niet verantwoordelijk voor ongewenst en/of onrechtmatig gebruik door (andere) bezoekers of gebruikers en derden, met betrekking tot de door de gebruiker op de website geplaatste gedichten en overige informatie. Dichters.nl kan evenmin aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

Artikel 7. Schade en aansprakelijkheid van de bezoeker of gebruiker

7.1 De bezoeker of gebruiker is aansprakelijk voor schade die door een hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan. De bezoeker of gebruiker is tevens aansprakelijk voor schade en gevolgschade indien die schade is ontstaan door opzet, of door roekeloos gedrag waarvan hij enigszins had kunnen vermoeden of verwachten dat Dichters.nl en/of haar website schade zou worden berokkend. Hieronder specifiek mede begrepen schade en gevolgschade die verband houdt met (schending van) het in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde en hieronder ook mede begrepen schade die verband houdt met het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

7.2 De bezoeker of gebruiker vrijwaart Dichters.nl tegen aanspraken door derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op Dichters.nl zouden kunnen verhalen, voor zover deze aanspraak gegrond is op het gebruik dat door de bezoeker of gebruiker is gemaakt van (delen van) of rondom de website van Dichters.nl in algemene zin, en in het bijzonder van door haar aangeboden diensten of producten en door de bezoeker of gebruiker opgevraagde informatie alsmede de eventuele intellectuele eigendomsrechten daarop.

7.3 Dichters.nl kan de bezoeker of gebruiker aansprakelijk stellen voor enige schade en gevolgschade die zij heeft (geleden), meent te lijden, of (in haar ogen) nog zal gaan lijden. Dichters.nl kan de daadwerkelijke en/of te verwachten kosten voor die schade verhalen op de bezoeker of gebruiker die de schade en gevolgschade (heeft) veroorzaakt.

7.4 De bezoeker of gebruiker kan door Dichters.nl verantwoordelijk gehouden worden voor een door een aan hem (direct of indirect) verbonden derde en de schade en gevolgschade die de betreffende derde veroorzaakt. Het staat Dichters.nl vrij om schade en gevolgschade te verleggen op de bezoeker of gebruiker waarvoor of waardoor de derde de schade veroorzaakt of heeft kunnen veroorzaken.

Artikel 8. Intellectuele rechten, bescherming daarvan en geheimhouding

8.1 Alle intellectuele rechten en eigendommen en andere eigendomsrechten, onder meer auteursrechten, merkrechten, productnamen en handelsnamen, (in de informatie) van, op, achter of omtrent deze website zijn eigendom van Dichters.nl, dan wel van een licentiegever. Het bezoeken en/of gebruiken van deze site geeft de bezoeker en/of gebruiker nadrukkelijk niet de mogelijkheid van enige overdracht, licentie of ander gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten.

8.2 Dichters.nl behoudt zich expliciet en in de ruimste zin alle rechten voor ten aanzien van de inhoud van deze website.

8.3 Dichters.nl behoudt zich expliciet en in de ruimste zin alle rechten voor ten aanzien van de vormgeving van deze website.

8.4 Het is de bezoeker en/of gebruiker zowel online als offline niet toegestaan (in de ruimste zin) om deze website (of onderdelen daarvan) of door Dichters.nl aan de gebruiker gezonden e-mailberichten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, of te gebruiken voor eigen of voor andere doeleinden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dichters.nl.

8.5. Het is ook niet-bezoekers of niet-gebruikers (ofwel derden) zowel online als offline niet toegestaan (in de ruimste zin) om deze website (of onderdelen daarvan) of door Dichters.nl aan gebruikers gezonden e-mailberichten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, of te gebruiken voor eigen of voor andere doeleinden, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dichters.nl.

8.6 Het in dit artikel van deze Algemene Voorwaarden bedoelde geldt voor zover van toepassing tevens voor derden die (direct of indirect) op enigerlei wijze zijn verbonden aan de bezoeker of gebruiker van deze website, alsook voor derden die dat niet zijn in het algemeen.

8.7 Bij schade zoals bedoeld in of voortvloeiend uit artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan Dichters.nl aanvullend een boete aan de bezoeker of gebruiker opleggen van maximaal €10.000,- per overtreding, per schending, of per gebeurtenis die tot de schade en/of gevolgschade heeft geleden, of nog zal lijden, zulks naast de daadwerkelijke of te verwachten kosten voor door de bezoeker en/of gebruiker of derde veroorzaakte schade en gevolgschade zelf.

8.8 De gebruiker is volledig auteursrechthebbende van de door hem gemaakte, ingezonden en geplaatste gedichten op deze website, alsmede de overige informatie en/of gegevens die hij aan het gedicht toevoegt of die hij daarbij plaatst.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Dichters.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de bezoeker of gebruiker indien op enigerlei wijze sprake is van overmacht, en Dichters.nl gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid (voorzien of niet voorzien) die niet is te wijten aan de schuld van Dichters.nl en waarop Dichters.nl niet in die mate invloed kan uitoefenen zodat de verplichting jegens de bezoeker of gebruiker kan worden nagekomen.

9.2 De in dit artikel bedoelde overmacht kan verschillende oorzaken hebben, waaronder mede (maar niet uitsluitend) begrepen stakingen, oorlogsgevaar, brand, overstromingen of andere natuurrampen, computerstoringen, blokkades, crashes, en storingen van de webserver of webservers waarop deze website wordt gehost, piekbelastingen in de bezoekersaantallen op deze website, en andere storingen en gebeurtenissen.

Artikel 10. Apparatuur van de bezoeker of gebruiker

De bezoeker of gebruiker zou deze website met verschillende apparaten kunnen bezoeken of gebruiken. Hieronder vallen onder meer een (desktop) pc, notebook, netbook, tablet, een mobiele (internet) telefoon, en een Smartphone. Dichters.nl kan in alle gevallen niet instaan voor een correcte en/of volledige werking van haar website met de uiteenlopende apparaten waarmee de bezoeker of gebruiker haar website zou kunnen bezoeken of gebruiken.

Artikel 11. Aanvullende voorwaarden, verklaringen, reglementen en regels

Het staat Dichters.nl vrij om op enig moment op enigerlei wijze aanvullende voorwaarden, verklaringen, reglementen en regels op te stellen naast en/of als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, de Disclaimer en de teksten op haar website en in haar e-mailberichten.

Artikel 12. Strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring, en de Disclaimer

Naast deze Algemene Voorwaarden beschikt Dichters.nl ook over een Privacyverklaring en een Disclaimer. Voor een groot gedeelte hebben de Privacyverklaring en de Disclaimer andere inhoud en andere strekkingen dan deze Algemene Voorwaarden. Indien sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en de Disclaimer onderling, dan domineren de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ten opzichte van de Privacyverklaring en/of de Disclaimer.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de rechtsverhoudingen tussen Dichters.nl en de bezoeker of gebruiker van de website van Dichters.nl, en tussen Dichters.nl en derden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De rechtbank te Alkmaar is exclusief bevoegd in geval van geschillen tussen de bezoeker of gebruiker en Dichters.nl.

13.3 Een bezoeker of gebruiker kiest alleen domicilie op het door hem aan Dichters.nl opgegeven woonadres, of anders zijn opgegeven correspondentieadres, voor ontvangst en betekening van (alle) gerechtelijke en/of buitengerechtelijke stukken.

Artikel 14. Beschikbaarheid van de Algemene Voorwaarden

De meest actuele Algemene Voorwaarden vind je altijd op www.dichters.nl/algemene_voorwaarden. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden gelinkt onderaan elke pagina van de website van Dichters.nl, in de footer. De Algemene Voorwaarden worden verder onder meer expliciet voorgelegd bij het aanmaken van een account op de website.

Artikel 15. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wanneer Dichters.nl wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden, zal de ‘laatste versie’ datum bovenaan het document worden aangepast. Dichters.nl raadt bezoekers en gebruikers aan de Algemene Voorwaarden met enige regelmaat door te nemen en te controleren op eventuele wijzigingen.

Artikel 16. Geldigheid van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en strijdigheid

16.1 Indien (onderdelen van) een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. De (onderdelen van de) bepalingen die niet rechtsgeldig blijken te zijn of niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen (onderdelen van de) bepalingen, zodanig dat de vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

16.2 Voor zover sprake is van strijdigheid tussen (onderdelen van) bepalingen binnen deze Algemene Voorwaarden mag en zal Dichters.nl steeds de voor haar meest gunstige (onderdelen van de) bepalingen laten domineren op de voor haar minder gunstige strijdige (onderdelen van de) bepalingen, en daar naar kunnen handelen jegens de bezoeker of gebruiker.